Skip directly to content

Invazivne gljivične infekcije

Poštovane liječnice i poštovani liječnici, 

U svijetu se bilježi porast incidencije invazivnih gljivičnih infekcija, stoga  ste se možda i Vi susreli s tim problemom u svojem svakodnevnom radu. Cilj naših edukativnih filmova je dodatno osvijestiti ovaj problem, pokazati mogućnosti dijagnostike i liječenja invazivnih gljivičnih infekcija u hematoloških bolesnika kao primjera jedne od najugroženijih skupina bolesnika.  

»Invazivne gljivične infekcije« – uvod 

prof. dr. sc. Slobodanka Ostojić Kolonić, dr. med., KB Merkur 

Invazivne gljivične infekcije su upalni odgovor organizma na prisutnost gljiva u krvi ili u barem jednom organu. Radi se najčešće o sustavim, generaliziranim, vrlo ozbiljnim i životno ugrožavajućim bolestima čija incidencija u svijetu raste. Svaki drugi bolesnik u jedinici intenzivne njege i svaki treći bolesnik na hematološkom odjelu ima više rizičnih čimbenika za razvoj invazivnih gljivičnih infekcija, a stopa smrtnosti je visoka. Kod bolesnika s invazivnom aspergilozom stopa smrtnosti je u rasponu od 41 % do 60 %. Zato moramo invazivne gljivične infekcije na vrijeme prepoznati i intervenirati.  

 

»Dijagnostika invazivnih gljivičnih infekcija«

prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med., KBC Rijeka

Dijagnostika invazivnih gljivičnih infekcija izazov je za klinički mikrobiološki laboratorij. Naš zadatak je postaviti pravodobnu dijagnozu, točno identificirati o kojoj vrsti uzročnika je riječ i nakon toga ispitati osjetljivost izoliranih gljiva prema antimikoticima kako bi se započelo pravodobno i ispravno liječenje. Najveći broj mikrobioloških postupaka odnosi se na dijagnostiku Candida spp i Aspergillus spp, koji predstavljaju najčešće uzročnike gljivičnih infekcija. Mikrobiološka identifikacija često je vremenski zahtjevna, barem što se tiče tradicionalnih postupaka. Tradicionalni postupci sa sigurnošću dokazuju gljivičnu infekciju, a pored njih primjenjuju se i serološki i molekularni postupci.

 

Terapijske mogućnosti invazivnih gljivičnih infekcija u hematoloških bolesnika«

prof. dr. sc. Radovan Vrhovac, dr. med., KBC Zagreb

Invazivne gljivične infekcije ozbiljne su komplikacije liječenja hematoloških bolesnika. Za njih je značajna i visoka smrtnost, pa je zato rana i djelotvorna terapija presudna za uspjeh liječenja. Epidemiologija je vrlo važna, ali varijabilna. Ovisi o pridruženoj bolesti, primljenoj kemoterapiji, antifungalnoj profilaksi, zemljopisnim i okolišnim čimbenicima te dijagnostičkim kriterijima. Kada biramo antifungalni lijek ovisno o širini terapijskog spektra, imamo tri moguća scenarija. Prvi je eskalacija kad započinjemo s lijekom koji ima uzak spektar i ovisno o razvoju situacije posegnemo za lijekovima koji imaju širi terapijski spektar. Druga strategija je da se od početka do kraja primjenjuju lijekovi koji su vrlo djelotvorni i imaju širok spektar. I treći koncept je deeskalacija koju karakterizira započinjanje terapije lijekom širokog spektra, a tijekom liječenja se ta terapija može deeskalirati na antifungik s užim spektrom. S obzirom na vrijeme početka terapije, možemo govoriti o profilaksi, preemptivnoj, empirijskoj i ciljanoj terapiji. Bolesnike ovisno o riziku dijelimo na bolesnike s niskim, srednjim i visokim rizikom. Kod bolesnika s niskim rizikom ne provodi se profilaksa, a kod ostalih profilaksa je preporučena. Postoje različite smjernice međunarodnih društava za liječenje hematoloških bolesnika kao što su ESCMID, IDSA i ECIL. Hematolozi u Hrvatskoj se najčešće vode ECIL smjernicama. 

Related Therapy Areas: